Научен доклад ID 1186 : 2015/3
МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ (ВУ) – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Маргарита Данчева, Даниела Тодорова

Разглеждат се различните подходи към съдържанието на категорията “конкурентоспособност на образователната услуга”. На основата на анализ на спецификата на образователните услуги на ВУ и съобразно условията на реална пазарна конкуренция, се предлага система от критерии за оценка на тяхната конкурентоспособност.
Акцентира се върху критериите за качество, като се анализират резултати от проведено маркетингово изследване на потребителската оценка на студенти във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”.

open/download as PDF
образователни услуги висше училище конкурентоспособност маркетингово изследване критерии за качество потребителска оценка пазар на образователни услуги пазар на труда.education higher school competitiveness marketing research quality criteriaМаргарита Данчева Даниела ТодороваBibliography

[1] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2014г.,www.vtu.bg

[2] Данчева М. Маркетингови инструменти за осигуряване на качеството на образователните услуги във Висшето училище (ВУ), Международна научна конференция „икономика и управление в турбулентна бизнес среда”, ХТМУ, С. 2014, с. 336- 342

[3] Национален статистически институт, www.nsi.bg

[4] Рейтингова система на висшите училища в България, 2014г., http://rsvu.mon.bg

[5] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/

[6] Parasuraman, A.,Zeithaml, V.& Berry,L.(1985), Aconceptual model of service quality and its implications for future research, Journal of Marketing, Vol.49 (Fall), pp.41-50