Научен доклад ID 1378 : 2016/3
ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗПИТАНИЯ НА АСИНХРОННО ЗАДВИЖВАНЕ ПРИ ПЛАВНО ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ

Васил Димитров

В доклада е разработен стенд за изпитване на асинхронно задвижване, управлявано чрез софт стартер Altistart на Schneider Electric (модел АTS01N209QN). Осигурено е натоварване на двигателя с електромагнитна спирачка,създадена е възможност за реверсиране. Предложена е методика за провеждане на лабораторни упражнения със съвременна измервателна апаратура: изследване на влиянието на времената запускане и спиран е върху параметрите на задвижването и сравнение спрямо директното му включване към мрежата.Изграждането на такава система за изпитване на асинхронен двигател е много полезна в процеса на обучение и за провеждане на изследователски и изпитателни дейности. Създадена е възможност за оптимизиране настройките на софт стартера в зависимост от натоварването посредством правилен избор на времената за ускорение и спиране с цел постигане на минимален разход на енергия по време на преходните режими.

open/download as PDF
асинхронно задвижване софт стартер преходни режимиAsynchronous drive soft starter transient regimesВасил ДимитровBibliography

[1] Стартери за плавен пуск на асинхронни двигатели, cп. Инженеринг ревю, бр. 5, 2008

[2] Димитров В., Разработване на лабораторна система за изпитване на електродвигате-ли, н.сп.„Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823,т.13,бр.3/3,ст.1246,2015

[3] Soft Starts for Single-Phase and Three-PhaseAsynchronous Motors, Catalog 8637CT0401R12/11, Schneider Electric, 2011

[4] TeSys GV2-Circuit breaker-thermal-magnetic -6...10 A, Schneider Electric, 2013

[5] SENTRON PAC3200, Manual, Siemens, 02/2008