Научен доклад ID 1379 : 2016/3
ЛАБОРАТОРНА ПОСТАНОВКА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОМЕРИ

Васил Димитров

В доклада е разработенaлабораторна система за проверка на електронниелектромери. Монтирани са два електромера – единият е за директно измерване, а вторият е свързан към мрежата чрез токови трансформатори. В таблото са монтираниоще модем и съответната защитна апаратура. Създадена е възможност за едновременна работа на двата електромера и сравнение на показанията. Предложени са методики за провеждане на лабораторни упражнения със съвременна измервателна апаратура в следните аспекти: проверка коректността на отчитане на потребената електроенергия, измерване моментната консумация и проверка на точността при измерване на параметрите на електрическата енергия. Лабораторната постановка за работа с електромери и проверка на точността им е много полезна в процеса на обучение и за провеждане на изследователски и изпитателни дейности.

open/download as PDF
електромер коректно отчитане на потребената енергияEnergy Meter Correct Reporting of Energy ConsumptionВасил ДимитровBibliography

[1] Техническа спецификация на електромер АСЕ5000, Actaris, 2009

[2] Техническа спецификация на електромер L+G_ZMD120AR44, Landis&Gir, 2006

[3] Петров И., В. Димитров, Системи за автоматично управление – ръководство за упражнения, ВТУ, София, 2012