Научен доклад ID 1479 : 2017/3
КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ

Даниела Тодорова, Миряна Евтимова

Целта на тази работа е изследване на влиянието на кръговата икономика върху екологичната сигурност. Като показател за оценка е използван екологичният отпечатък, който представлява широкообхватен индекс за екологичното състояние на планетата Земя. Той отчита постиженията в областта на опазването на околната среда и представлява всеобхватен показател, въведен от Европейската комисия, за допълване на брутния вътрешен продукт като общоприета мярка за макроикономическата дейност. Разгледани са възможностите за изграждане на устойчива екологична сигурност чрез прилагане на принципите на кръговата икономика чрез затваряне на жизнения цикъл и намаляване на екологичния отпечатък. Описани са договореностите от Парижкото споразумение за изменение на климата от края на 2016 г. Неговата цел е ограничаване на глобалното затопляне под 20С в сравнение с прединдустриалните стойности. За предотвратяване на необратимите изменения в климата са необходими значителни и устойчиви намаления на емисиите на парникови газове във всички страни. Ключов фактор за реализиране на тези амбициозни цели е кръговата икономика. В статията се изследва екологичния отпечатък на Европа за периода от 1961 г. до 2010 г. Извършен е обощен анализ на промените както в биологичния капацитет, така и за резерва/дефицита от биологичен потенциал за изследвания период. Предложен е метод за оценка на екологичната сигурност при кръговата икономика чрез оценка на екологичния отпечатък.
В заключение е направен анализ на възможностите за намаляване на екологичния отпечатък и увеличаване на екологичната сигурност чрез прилагане на принципите на кръгова нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите.

open/download as PDF
Кръгова икономика екологична сигурност екологичен отпечатък Парижко споразумение.Circular economy ecological security environmental footprint Europe Paris agreement.Даниела Тодорова Миряна ЕвтимоваBibliography

[1] https://www.co2.earth/

[2] Статистика на бедствията на ООН. http://www.unisdr.org/we/inform/disaster-statistics

[3] Рамочная конвенция об изменении климата. Принятие Парижского соглашения. ООН. Декабря 2015.

[4] Затваряне на цикъла – план за дейстие на ЕС за кръговата икономика. COM(2015) 614.

[5] Велев, С. Екологична сигурност. Военна академия. София 2015.

[6] Отвъд БВП. Измерване на напредъка в свят на промени. COM(2009) 433.

[7] http://ec.europa.eu/eurostat