Научен доклад ID 1303 : 2016/2
КРИТИЧЕН ПЕРИМЕТЪР НА ПРОДЪНВАНЕ ПРИ КРАЙНИ И ЪГЛОВИ КОЛОНИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2

Борислав Даалов

Направено е сравнение за големината на срязващото напрежение по критичния перимитър при точното му определяне и при използване на приблизителната формула по Еврокод 2. Отбелязано е, че с нея се получава значителна разлика в големината на напрежението, която не е в посока на сигурността. Изведени са формули за точните стойности на характеристките за основния критичен периметър при крайни и ъглови колони.

open/download as PDF
периметър на продънване крайна колона ъглова колона.critical perimeter end column corner column.Борислав ДааловBibliography

[1] Даалов Т., Б. Даалов Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2, ВСУ „Л. Каравелов”, София , 2010

[2] EN 1992-1-1,2004 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: Общи правила и правила за сгради

[3] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции , София, КТСУ , 1988г

[4] СНиП2.03.01.-84 Бетонные и железобетонные конструкции, 2003

[5] ACI 318-11 Builging Code Requirements for Structural Concrete , 2011

[6] Bhatt P. Prestressed Concrete Design to Eurocodes, Spon Press, London, 2011