Научен доклад ID 1274 : 2016/1
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Кремена Станчева

Настоящата разработка анализира актуалната методика за изчис-ление на инфраструктурните такси. Предлага поглед върху особеностите на настоя-щата и предходните методики за формиране на инфраструктурни такси. В следст-вие на направен анализ на резултатите се дават предложения за промяна на същест-вуващата методика.

open/download as PDF
методика за изчисление на инфраструктурни такси инфраст-руктурни такси железопътна инфраструктура преки разходи.methods for calculation of the infrastructure charges; infrastructure charges; railway infrastructure; variable costsКремена СтанчеваBibliography

[1] Тодорова Д., Роля на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура, Списание „Икономика 21, JEL: E22, O1, R4

[2] Ламбовска, М., Управление на разходите на организацията, Екс-Прес, 2011

[3] ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, 2001

[4] Доклад: Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използ-ване на железопътната инфраструктура в ДП НК“ЖИ“ EIB - TA2012026 BG BSF – България, 2015, http://www.optransport.bg/upload/docs/Task_1_Report_Version_3_BG.pdf

[5] ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, Годишен индивидуален доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Индивидуален финансов отчет., 2014

[6] Правила за събиране на такси за достъп до железопътната инфраструктура, Евро-пейски правен преглед (електронно издание), 2014

[7] Купенов, Д., Новите инфраструктурни такси – нови надежди, 2012, http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2012-02&article=34CF3D09A4660602C2257AA50040A441