Научен доклад ID 1625 : 2018/3
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНТЕГРИРАНАТА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 Г., ЧАСТ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Валентина Станева, Тонко Петков, Йовко Йоцев, Христо Станев

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. (Стратегията), внесена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет. Стратегията не открива проблема с подготовката и осигуряването на транспортни кадри – пилоти и квалифицирана работна ръка в авиоремонтните предприятия. В нея са представени различни анализи (превозвачи, летища, брой самолети), включително с използване на показатели, от които не произтичат стратегически изводи. Не са установени проблемите, свързани с недостига на капацитет за обслужване на пътници на летище София.
В доклада се прави критичен анализ на Стратегията и са посочени алтернативи за преодоляване на слабостите. Основен недостатък на Стратегията е, че по никакъв начин не е отчетена „Стратегията за въздухоплаването в Европа“, публикувана на
07.12.2015 г. В анализа на частта с въздушния транспорт се предлага да се разгледа ролята на държавата при създаване на рамката за развитие на инфраструктурата, осигуряваща качеството на обслужване на пътуващите с въздушен транспорт. Редно е собственикът, т.е. държавата, да осигури разработването/актуализирането на Генерален план за развитие на летище София по подобие с разработването на генерални планове за пристанищата Варна и Бургас. В частта „Интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт” се борави и се излагат планове и виждания с отдавна изтекъл срок за реализация.

open/download as PDF
въздушен транспорт стратегия Европейски съюзair transport strategy European UnionВалентина Станева Тонко Петков Йовко Йоцев Христо СтаневBibliography

[1] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г./май 2017 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, стр. 245/ Одобрена от МС с РМС № 336/23.06.2017 г.

[2] Стратегия за въздухоплаването в Европа/Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите /Брюксел, 7.12.2015 г., COM(2015) 598 final.

[3] Стратегия за развитие на транспортната система на република България до 2020 г./ март 2010 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена на заседание на МС на 7.04.2010 г. /Протокол № 13.

[4] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията, 2013 г., 62 стр.

[5] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г/юни 2006 г., Министерство на транспорта, 89 стр. /Министерски съвет, Портал за обществени консултации.

[6] Стратегия за развитие на гражданското въздухоплаване в Република България до 2015 година/септември 2014 г./Министерство на транспорта и съобщенията/ https://www.mtitc. government.bg/upload/docs/Strategyair_final_Var_last_II.pdf, посл. посетен май 2018 г.

[7] Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат/Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, септември 2017 г.

[8] Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите/Брюксел, 28.3.2011/ COM(2011) 144 окончателен.

[9] Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България за периода 2006 – 2015 г./Министерски съвет, май 2006 г.

[10] Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за Единното европейско небе (ОВ L 023, 27.1.2010, p.6).

[11] Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (OB L 123, 4.5.2013г.).

[12] „Единно европейско небе“ – променена култура, но не и единно небе“/Европейска сметна палата, 2017 г., 81 стр.