Научен доклад ID 1313 : 2016/3
КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗАОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Валентина Станева, Тонко Петков

В докладасе анализират постигнатите и очакваните резултати от реализирането на политиката на концесиониране на гражданските летища за обществено ползване в Република България. Изложени са проблеми, свързани с изготвянето на концесионните анализи, както и с прилагането на принципите за разходоориентираност, прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на летищната инфраструктура при определяне на размера на летищните такси.

open/download as PDF
концесия граждански летища летищна инфраструктура такси разходоориентираност.concessioncivil airports airport infrastructure airport charges cost-orientation.Валентина Станева Тонко ПетковBibliography

[1] Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г., посл. изм. и доп. бр. 24, 80 и 104 от 2004 г.).

[2] Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.36 от 2006г., последно изм. и доп. бр.13 от 2016г.).

[3] Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия.

[4] Закон за концесиите (проект, 2016 г.).

[5] Решение № 647от10 август 2004 година за предоставяне на концесия за гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост (Обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.).

[6] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.юни 2006 г.

[7] Стратегия за развитието на транспортната система на Република България за периода до 2020 г./Одобрена с Решение, Протокол № 13 от заседанието на МС от 07.04.2010 г.

[8] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията, 2013 г.

[9] Решение № 728 от 12 ноември 2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе (Обн. ДВ. бр.95 от 20 ноември 2007г.).

[10] Решение №40 от 22 януари 2016 годиназа определяне на концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица“ – обект – публична държавна собственост.

[11] Решение №419 от 20 май 2016 година за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.

[12] Закон за гражданското въздухоплаване.

[13] Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността.