Научен доклад ID 1620 : 2018/3
КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЕКТОР ТРАНСПОРТ

Емил Железов, Гергана Кирилова, Калина Балева

В доклада е представена концепция за създаване на база данни за сектор транспорт, която включва методика за събиране, систематизиране, структуриране и оценка на данните.
За създаването на единна база от данни, съдържаща информация за транспортния сектор, която развива научната структура и предоставя възможности за лесен и бърз достъп до разнородна транспортна информация, е необходимо да бъдат проучени източниците на информация, да бъдат събрани и класирани подходящи данни, като за целта същите следва да бъдат оценени съгласно разработена методика и план за събиране на данни.
За разработката на база данни за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта е необходимо изграждане на цялостна концепция за:
- проучване на възможностите за набиране на необходимата информация,
- разработване на методика за събиране и обработка на данните,
- систематизиране и структуриране на събраните данни,
- извършване на оценка на събраните данни по разработена методика, за включване, класиране и приложимост на данните по предварително зададени критерии.
Базата от данни ще съдържа разнородна, систематизирана и структурирана по подходящ начин информация за транспортния сектор, приложима за извършване на икономически изследвания и прогнози в транспорта.
Концепцията позволява базата данни да е бързо достъпна и да се управлява лесно от потребителите чрез използване на системи за управление на съдържанието.

open/download as PDF
система за управление на съдържанието концепция за база данни транспортcontent management system database concept transportЕмил Железов Гергана Кирилова Калина БалеваBibliography

[1] Интегрирана транспортна стратегия на Р България до 2030 година BG16M1OP001-5.001-0007, приоритетна ос 5 ”Техническа помощ” на оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 Г.,

[2] Балева, К., „Функционални възможности на софтуерен продукт WORDPRESS за разработване на Уеб базирана платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, издание „Млад форум“ на научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 2018, под печат.

[3] Научноизследователски проект „Разработване на платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, ВТУ „Тодор Каблешков“ сесия 2018.