Научен доклад ID 1287 : 2016/2
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЮДЖЕТНО РЕШЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Мая Ламбовска

В статията e представена концепция за бюджетно решение на организацията. Поставен е акцент върху различията между индивидуалното и груповото вземане на бюджетно решение в организацията. Статията е разработена в три части. В част първа е изяснена авторската представа за бюджетно решение. В част втора са описани субектите на бюджетно решение и подходите за вземане на бюджетно решение в организацията. Част трета е посветена на инструментариума за вземане на бюджетно решение.

open/download as PDF
бюджетно планиране решение организацияbudgetary planning decision organizationМая ЛамбовскаBibliography

[1] Rayburn, L. Gayle, Principles of Cost Accounting.Using A Cost Management Approach, IRWIN, Boston, 1989.

[2] Ламбовска, М., Бюджетно управление на стопанската организация, “Екс-прес”, Габрово, 2015.

[3] Куртева, Г., Бюджетирането – ефективен управленски инструмент за реализация на стратегическите цели на предприятието, “Бизнес посоки”, БСУ, бр. 2, 2015, с. 83-86, http://www.bfu.bg/uploads/pages/biznes-posoki-broi-2-2015.pdf .

[4] Anthony Robert N., Welsch, Glenn A., Fundamentals of Management Accounting, IRWIN, III ed., 1977.

[5] Deakin, Edward B., Maher, Michael W., Cost Accounting. IRWIN, Illinois, 1987.

[6] Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management, “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal?body=doc2&doc=474_EN.V3feXNR96t8

[7] Тодорова, Д., Бъдеще, базирано върху знанието, “Професионално образование”, МОН, бр. 5, 2012, С., с. 411-412, http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents/voceducont052012 .

[8] Bendrey, M., Hussey, R., West, C., Accounting and Finance for Business Students A combined Textbook, Course Manual and Workbook, DP Publications, London, 1990.

[9] Hilton, Ronald W., Managerial Accounting, McGraw - Hill, USA, 1997.

[10] Arnold, J., Hope, T., Accounting for Management Decisions, 2nd ed., Prentice-Hall, 1990.

[11] Harper, W., Management Accounting, Longman, Singapore, 1989.

[12] Engler, C., Managerial Accounting, 2-nd ed., IRWIN, Boston, USA, 1990.

[13] Кофман, А., Алуха Хил, Х., Введение теории нечётких множеств в управлении предприятиями, Высшая школа, Минск, 1992.

[14] Nau, Robert, Assumptions of Rational Expectation Theory, www.trinp.org

[15] Кини, Р., Райфа, Х., Принятия решений при многих критериях: Предпочтения и Замещения, Радио и связь, Москва, 1981.

[16] Savage, Leonard J., The foundation of Statistics, N. Y., John Wiley, 1954.

[17] Ламбовска, М., Определяне на функциите на полезност, Научни трудове на УНСС, т.1/ 2002, УНСС, София, с. 99-136.