Научен доклад ID 1394 : 2016/3
КОНЦЕПТУАЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ

Емилия Димитрова

В доклада се предлага концептуален модел на система за дистанционен мониторинг и управление на активни подвижни обекти (АПО) в железопътния транспорт. Формулирана е целта на управлението на АПО, конкретизирани са операциите,свързани с информационен, веществен и енергиен обмен между активните подвижни обекти, целевата и обезпечаваща апаратура и центъра за управление. Предложеният концептуален модел е основа за създаването наимитационен модел и разработване на система за дистанционно управление и мониторинг на подвижни обекти.

open/download as PDF
концептуален модел дистанционно управление и мониторинг активни подвижни обектиconceptual model remote controlandmonitoring active mobile objectsЕмилия ДимитроваBibliography

[1]Калинин В., Теоретические основы управления активными подвижными объектами, Москва, 1974

[2]Бадамшин Р., Б.Ильясов, Л.Черняховская, Проблемы управления сложными динамическими объектами в критических ситуациях на основе знании, Москва, Машиностроение, 2003

[3]Панкратова Н., Б. Курилин, Концептуальные основы системного анализа рисков в динамике управления безопасностью сложныж систем, Проблемы управления и информатики, бр. 6, 2000

[4] Горанов Е., Е. Димитрова, Системи за дистанционен контрол и управление в транспорта, София, ВТУ, 2010

[5] Иванов Е., Е.Димитрова, Автоматично регулиране на движението, ВТУ, 2013