Научен доклад ID 1299 : 2016/4
КОНТАКТНАТА МРЕЖАТА ЗА ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК

Мартин Димитров Златков

В доклада е представена иновативна идея с чието внедряване може значително да се намалят разходите към НЕК на електротранспортно предприятие. Целта е рационалното използване на наличната инфраструктура (контактна мрежа и прилежащите и стълбове) комбинирано с възобновяеми енергийни източници (ветрогенератори и фотоволтаици), да доведе до частична или пълна енергийна автономност на електротранспортното предприятие.

open/download as PDF
тролейбусенергийна ефективност възобновяем енергиен източникконтактна мрежа ветрогенератор енергонезависим електрически транспортни средства.trolley energy efficiency renewable energy source catenary wind turbine energy-independent electric vМартин Димитров ЗлатковBibliography

няма