Научен доклад ID 1324 : 2016/3
КОМПЮТЪРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНА ПОМПАЗА ХИДРОТРНАСПОРТНА УРЕДБА ЧРЕЗ МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Николай Переновски, Живко Илиев,

Хидротранспортът представлява пренасяне на различни материали в смляно състояние по тръби и канали. Използва се в почти всички видове промишлености. Този вид транспорт намира широко приложение поради използването на икономически изгодните тръбни системи. Те се изграждат и експлоатират лесно, надеждни са и има реална възможност за автоматизирането им. Основен елемент на всяка хидротранспортна система е динамичната помпа. Нейната работа пряко влияе върху ефективността на цялата система. Намаляването на разхода на електроенергия и рационалното използване на двигателя, служещ за задвижване на помпата също допринася за ефикасността.
В настоящият доклад е направена компютърна симулация на работата на центробежна помпа за хидротранспортна уредба за въглища. Синтезиран е компютърен модел на помпа тип 3ГМ – 2 посредством използване на софтуерния продукт за 3D моделиране “SolidWorks”. За компютърната флуидна симулация е ползван интегрирания модул „FloWokrs“. Извършен е анализ на получените резултати. Направени са предложения за оптимизация при избора на електродвигател в зависимост от плътността на шлама. Установена е скоростта на флуидния поток на входа и изхода на помпата. Определени са мощностите на електродвигателя за различни режими на работа.

open/download as PDF
хидротранспорт шламова помпа компютърен флуиден анализ метод на крайните елементи.Hydraulic slurry pump computational fluid analysis finite element method.Николай Переновски Живко ИлиевBibliography

[1] Кузманов А., Глабаданидис Т., “Рудничен транспорт и подем“,изд. „Техника“ София1990г.

[2] Переновски Н., “Ръководство за упражнения по механика на флуидите“. Изд. „Св. Иван Рилски“, София, 2012г.

[3] Переновски Н., „Ръководство за семинарни и лабораторни упражнения по руднични вентилаторни и водоотливни уредби“ Изд. „СВ. Иван Рилски“, София, 2015г.

[4] Iliev Zh., “Determination of technological parameters of hydro transport installation for coals “XIII National conference with international participation of the open and underwater mining of minerals, Varna, 2015.