Научен доклад ID 1626 : 2018/3
КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ

Васко Ананиев Василев

Целта на доклада е да се представят най-важните ключови показатели за ефективността, които могат да се използват в процеса на управление на човешкия капитал в транспортния отрасъл. Избрана е такава комбинация от показатели, които да представят адекватно ситуацията и в същото време, да позволят на работодателя да определи причините за потенциално несъответствие. Най-важните презумпции са, че се използват представителни показатели и се анализира правилният набор от данни за човешките ресурси. Конфигурирана е структурата на цялостния анализ, който да обхваща по-важните групи показатели, а именно индикатори за мотивация на заетите, индикатори за набиране и селектиране на персонал, основни съотношения на възнагражденията, ефективност на работата, развитие на човешкия капитал.
Предложена е система KPI (Key Performance Indicators) за функционално проследяване на ефективността на процеса на управление на човешкия капитал. KPI системата включва 15 с описани:
- начин на измерване?
- метод за събиране на данни,
- формула за изчисляване,
- честота на изчислението,
Представени са също така и основните направления за концептуално разработване и внедряване на системата в действащо предприятие.
Извършената работа позволява да се направят следните по-важни изводи: определянето на цели и оценяването на ефективността на управлението и функционирането на човешкия капитал е много сложен процес, модерното управление изисква подходящи служители, високо ниво информационни технологии, както и пълната ангажираност и готовност на висшите мениджъри да участват пълноценно в установяването на процеса и да гарантират качествено изпълнение чрез личен ангажимент и авторитет.

open/download as PDF
човешки капитал индикатори за успех ефективност мотивация развититеhuman capital performance indicators efficiency motivation developmentВаско Ананиев ВасилевBibliography

[1] Anderson, K. (2011). Metrics pave the path to world class.[online]. Managing accounts payable.ISSN 1080-5753.

[2] Bauer, K. (2004). The Power of metrics - KPIs: Not all metrics are created equal. DM Review

[3] Eckerson, W.W. (2009). Performance Management Strategies. Business Intelligence Journal,

[4] Huselid, M. A., Becker, B. E. & Beatty, R. (2005). The workforce scorecard. Boston: Harvard Business School Press.

[5] Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Massachusetts: Harvard Business School Publishing.