Научен доклад ID 1486 : 2017/3
КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ГАБАРИТА НА ПЖПС ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Людмил Паскалев, Коста Костов

В доклада е направен анализ на кинематичния метод при изследване габарита на ПЖПС по фиксиран участък от железопътната мрежа на Република България при различни височини на пероните в зависимост от отстоянието им до оста на коловоза. Анализирана е възможността за преминаване по конкретен скоростен участък от националната железопътна мрежа със статичен габарит на подвижния състав, спрямо строителния габарит.

open/download as PDF
подвижен железопътен състав перониrolling railway stock platformsЛюдмил Паскалев Коста КостовBibliography

1] наредба №55 от 29 януари 2004г. за ””Проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, чл.127. (2),

2] наредба №58 от 2 август 2006 г. за „Правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт”, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014г., относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура” на железопътната система в Евопейския съюз,

3] ГОСТ 9238-2013,

4] документ Р 500/5 от 24 октомври 2014 година на ОСЖД,

5] Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Република България