Научен доклад ID 1349 : 2016/3
КВАЗИСТАЦИОНАРЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРОТИЧАЩИ В РАКЕТНИТЕ ДВИГАТЕЛИ РАБОТЕЩИ ПО ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ

Мариан Н. Мутафчиев

Представен е математичен модел на термо и газодинамичните процеси протичащи в работните пространства на ракетните двигатели с течно гориво, работещи по затворен цикъл с догаряне на окислителния газ.

open/download as PDF
ракетни двигатели квазистационарен моделjetpacks quasi-stationary modelМариан Н. МутафчиевBibliography

[1] Воробей В. В., Логинов В. Е. Технология производства жидкостных ракетных двигателей. М.: Изд-во МАИ, 2001. 496 с.

[2] Гахун Г. Г., Баулин В. И., Володин В. А., Курпатенков В. Д., Краев М. В., Трофимов В. Ф. Конструкция и проектирование житкостных ракетных двигателей. Москва, “Машиностроение”, 1989.

[3] Дорофеев А. А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория расчет и проектирование. Издание 2-е. Москва, 2010.

[4] Козлов А. А., Новиков В. Н., Соловьев Е. В. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигательных Установок. М.: Машиностроение, 1988.

[5] Ракетные топлива (по материалам зарубежной печати). Под ред. академика АН БССР Я. М. Пушкина, доктора тех. наук А. З. Чулкова, издателство.: Мир. Москва, 1975.