Научен доклад ID 1560 : 2018/1
ИНТЕРАКЦИОННИ ДИАГРАМИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЯДРА

Станислав Цветков, Халим Ахмед

Целта на настоящия доклад е да се състави алгоритъм чрез програмиране за определяне на интеракционни диаграми (връзка „огъващ момент-нормална сила“), при който изчислителен процес входните данни да са параметрични.
Съставени са процедури в среда на MS EXCEL за анализ-проверка на носещата способност на нецентричен натиск на стоманобетонни ядра с форма на П и L- напречни сечения.
В доклада са показани като вид напречните сечения при стоманобетонните стенни конструкции, като е дадено определение за ядро. Дадена е дефиниция за интеракционна диаграма, както и начинът за построяването на кривата (изрази за: деформациите, напрежения в бетона и армировката, усилия). Показано е условното разделяне (трансформиране) на П-ядро, съответно в I- и Т-форми, за действието на огъващи моменти в различните посоки. За анализите са посочени съответните случаи и подслучаи, и условия за стойността на натисковата зона.
Първият, вторият и третият примери са съответно: за П-ядро (с приети геометрични размери) със съответните трансформации, L-контур (с приети геометрични размери), анализиран като L-напречно сечение с условията за Т-сечението, L-контура, анализиран чрез трансформация в Т-сечение, реализирани чрез теоретичните постулати. При предварително приета надлъжна армировка (брой и разстояние между прътите, клас армировъчна стомана), съответно за крайни усилени зони и стебла, при вариране с класовете бетон по якост на натиск, са построени интеракционните диаграми.
Накрая на доклада са дадени изводи от проведените решения.

open/download as PDF
стоманобетонни ядра интеракционни диаграми MS ExcelR.C. cores Interactions Diagrams (M-N) MS ExcelСтанислав Цветков Халим АхмедBibliography

[1] Георгиев Г., Цветков Ст., Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции, част Първа, глава Втора, Стенни конструктивни системи, ВСУ, С., 2013

[2] Милев Й., Еврокод 8, Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции, част Първа: Практическо ръководство, КИИП, С., 2012

[3] Рангелов Р., Цанев Д., Лилкова Св., Статическо изследване на асансьорните шахти като затворени призматични черупки, сп. Строителство, год. XXIX- 2/1982