Научен доклад ID 1629 : 2018/3
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

Даниела Тодорова, Снежана Карипова

Актуалността на статията се определя от все по-широкото използване и прилагане на интелигентните транспортни системи (ИТС) у нас и в Европа, което е в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспортния сектор.
Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за подема на модерното общество. Осигуряването на устойчив транспорт е насочено към реализирането на няколко важни момента за постигане на ефективност на транспортния процес, чрез преход към по-устойчиви транспортни системи. Те са свързани като цяло с повишаване на ефективността на транспорта.
Разработването и внедряването на иновативни информационни и комуникационни технологични решения благоприятства развитието и разпространението на ИТС. Необходимостта от ИТС за предоставяне на качествена транспортна услуга съответства на идеята за постигане на устойчиво развитие на транспортния сектор, в съзвучие с новите моменти в Европейската транспортна политика, Стратегията за устойчиво развитие и Стратегия 2020 на ЕС.
ИТС имат множество приложения, които успяват да подобрят транспортната среда. В настоящата статия се прави характеристика на ИТС и се разглеждат възможностите, които те предоставят за повишаване качеството на транспортната услуга и за подобряването на живота на населението особено в градски условия.

open/download as PDF
интелигентни транспортни системи устойчиво развитие транспортна инфраструктура инвестиции ползиinteligent transport systems sustainable transport infrastructure development investments benefitsДаниела Тодорова Снежана КариповаBibliography

[1] Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 Г., 2010 г. < https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/strategiya-za-razvitie-na-transportnata-sistema-na-republika-bulgariya-do-2020-g >

[2] Обща транспортна политика: Общи положения <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.4.1.html >

[3] Развитие на устойчива транспортна система в Република България до 2020 г., 2007 г. <https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo_e7Vnq_bAhUFLcAKHXFoBNYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mtitc.government.bg%2Fupload%2Fdocs%2FSustTransportpubl_2_.doc&usg=AOvVaw3qdCoi_mdXrHk8ByIPHct2 >

[4] ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 2012 г.

<http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=124 >

[5] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2010, L-207.

[6] Николова, Х. Интелигентни транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017.

[7] Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор, 2015 г. < http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-07&article=E78056E0DB28BCE1C2257E8B002501F0 >

[8] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993,