Научен доклад ID 1480 : 2017/3
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РИСК

Светослав Любомиров Велев

В доклада са представени концептуално възможностите за прилагане на общодостъпни инструменти за оценка и управление на риска, свързан с въздействието на техногенни заплахи.
Засегнати са някои от проблемите, свързани с екологичния баланс в заобикалящата ни действителност, които са отрицателен фактор за екологичната сигурност. Разгледани са възможностите за намаляване на въздействието върху средата и осигуряване на адекватни способности за управление на екологичния риск чрез използване на достъпни методики за оценка на риска от инциденти с опасни вещества. Способностите се изразяват в предоставяне на възможности за прогнозиране и оценка на екологичната обстановка и използване на наличните ресурси, знания и умения за преодоляване на последствията от екологични инциденти.
Резултатите могат да бъдат използвани като база за прилагане на решения под формата на практически дейности в областта на опазването на околната среда. Популярни под името „добри практики“, те представляват ефективен начин за управление на средата.

open/download as PDF
екология околна среда риск управление аварияecology environment risk management accidentСветослав Любомиров ВелевBibliography

[1] Прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда. http://circa.europa.eu/irc/opoce/ fact_sheets/info/data/ policies/environment/article_7293_bg.htm

[2] http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/ EMAS/Info_EMAS

[3] Закон за опазване на околната среда – ДВ, бр. 91, 25.09.2002.

[4] Закон за за защита при бедствия ДВ, бр.102/19.12.2006.

[5] Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ДВ. бр.43, 29. 04. 2008.

[6] AJEPP-3 – allied joint environmental protection publication - environmental management system in NATO operations, NATO standardtzatton agency, 2011.

[7] CBRN defence on operations ATP.3.8.1 volume I, NATO standardtzatton agency 2010.

[8] Экология города, Научны мир, М, ISBN-5-89176-262-5, 2004.