Научен доклад ID 1617 : 2018/3
ИНОВАЦИИ, ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА В ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

Даниела Тодорова, Мария Славова-Ночева, Боян Медникаров

В научната разработка се изследват някои съвременни процеси, дейности и резултати свързани с усвояването и използването на нови знания в икономиката. Разглеждат се въпроси за икономическата същност на иновациите в аспекта на иновационната система и дейности. На основата на сравнителен анализ се представят проблеми относно тенденциите и перспективите на тяхното развитие в България. Разгледани са въпроси свързани с иновационната политика в транспортната система и иновационните процеси в транспорта.
Представят се възможностите на иновациите за насърчаване на икономическото и социалното развитие на страната, повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, както на националния, така и на международния транспортен пазар. Иновациите и иновационните политики са свързани със създаване на условия за ускорено и конкурентоспособно развитие на страната, поддържане на икономически растеж, разкриване на нови работни места, постигане на устойчив транспорт.

open/download as PDF
иновации иновационна система иновационни дейности иновационна политика иновационни практики в транспортната система.innovation innovation system innovation activities innovation policy innovation practices in the transport system.Даниела Тодорова Мария Славова-Ночева Боян МедникаровBibliography

[1] Shumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Ha per & Ron, New York, 1975, p.132.

[2] Чобанова Р. Иновативност на националната икономика, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С., 2012.

[3] Георгиев Ив. Иновациите. Европейска, национална и регионална политика. Фондация „Приложни изследвания и комуникации, С., 2008р с.373-375.

[4] Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013), чл.8.

[5] Славова-Ночева М. Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2012.

[6] Иновации, bg 2017.

[7] The Global, Word competitiveness Report 2016 – World Economic Forum.

[8] НСИ. bg 2017.

[9] Иновационна стратегия на България и мерките за нейната реализация. С., 2014-2020.

[10] Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, Сп. Бизнес посоки, бр.2/ 2014г, ISSN 1312-6016