Научен доклад ID 1364 : 2016/3
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ЦЕЛИ

Нина Постолова, Стойо Тодоров, Румяна Захариева

Оползотворяването на излезлите от употреба железопътни материали е актуален проблем, както по отношение за опазване на околна среда, така и за постигане на целите на кръговата икономика, обявени през декември 2015 г. като един от приоритетите на ЕК. Сред най – проблемните, поради наличието на големи количества наброяващи около 1 000 000 броя са стоманобетонните траверси, получени от дейности по ремонт и рехабилитация.
В доклада е представено иновативно решение за тяхното ефективно оползотворяване в пътни настилки, приложими за общински пътища, улици, проблемни участъци на селскостопански пътища и за вход/ изход на селскостопански пътища от/към републиканска пътна мрежа. Разработени са няколко типа конструкции, при които се използват стоманобетонни траверси, отчитайки значителната им остатъчна способност. С прилагането на тези решения се преодолява статута на траверсите като „строителен отпадък“, намалява се въздействието върху околната среда от тяхното съхранение и се създават предпоставки за ресурсно-ефективни и икономически изгодни решения на различни видове пътни настилки.
Оползотворяването на стоманобетонните траверси съдейства едновременно за намаляване на генерираните отпадъци в транспортния сектор и за икономия на природни суровини, тъй като траверсите „втора ръка“ се явяват алтернатива на естествени скални материали в пътното строителство.

open/download as PDF
материали стоманобетонни траверси оползотворяване железен пътmaterials concrete sleepers recovery rail way trackНина Постолова Стойо Тодоров Румяна ЗахариеваBibliography

[1] ИВАНОВ, Г., “Горно строене и поддържане на железния път”, СОФИЯ 1980,

[2] ДЕНЧЕВА,З., “Горно строене и поддържане на железния път”, СОФИЯ 2014,

[3] ТОДОРОВ,Т.”Проектиране на пътни настилки”, СОФИЯ 1976,

[4] “Инструкция за устройство и поддържане на горно строене на железния път и железопътни стрелки”, 2010,

[5] Регламент 305/2011 на ЕС,

[6] Рамковата директива за управление на отпадъците (Directive 98/2008) на ЕК,

[7] Закона за управление на отпадъците