Научен доклад ID 1570 : 2018/4
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕТРОУЧАСТЪК

Галина Благоева Иванова

Настоящата разработена тема има за цел да представи един етап от изграждането на метрото в София. Необходимите строително-монтажни дейности, процедурите до достигането до практическото осъществаване и от друга страна остойностяването на всичките тези процеси. Софийското метро е уникално транспортно съоръжение, което играе съществена роля не само в транспортен аспект, а в целия икономически, политически, културен и социален живот на столицата. В годините назад се е виждала необходимостта от внедряването на нов вид градски превоз, който да удовлетворява нарастващите нужди на бързоразвиващия се град. Разрастването на столицата,увеличаването на жителите и гостите и, обособяването и в икономически и политически център налага осъществяването на комуникациите между отделните звена и структури да се осъществявят бързо. Изграждането на подземна железница става все по наложащо.
Не случайно е взето решение за предприемане на действия за изработването на планове и достигането до Генералната схема на Софийското метро. С изграждането на всяка метростанция, тунелен участък и съоръжениятя в тях, въвеждането им в експлоатация, «Метрополитен»ЕАД се доближава до практическото осъществяване на идейния замисъл, заложен във времето назад. Безброй са ползите, които могат да се изброят, постигнати след пуска на столичното метро. Спестено време за придвижване, връзка с най-отдалечените точки на столицата, бързина и комфорт на пътуването, намаляване на задръстванията, освободени зони за изграждането на велоалеи, градинки и културни средища. Но на-голямата от тях е намаляване на вредните емисии от изгорели газове, постигане на по-чиста среда, в която да живеят нашите деца.
Изграждането на даден метроучастък е част от изграждането на цялото метро. Важна част се явява изработването на идеен план, одобрението му по зададената законова рамка, определянето на финансовата рамка и осъществаването на самото финансиране.

open/download as PDF
метроучастък лот инвестиции оперативни програми Европейски съюз прогнозен размер разходи остойностяванеmetro lot investments operational programs European Union estimated amount costs valuationГалина Благоева ИвановаBibliography

[1] Братоев С. „Софийски метрополитен”, София, 2004

[2] Братоев С. „ Новите участъци на СОФИЙСКОТО МЕТРО” , София, 2015

[3] Издание на „Метрополитен” ЕАД „ Подземната железница вчера, днес и утре”, София, брой 2, 2017

[4] Фирмена документация на „Метрополитен”ЕАД