Научен доклад ID 1632 : 2018/3
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Цветелина Цветкова

Транспортът е един от основните отрасли играещ ключова роля в развитието на икономиката на страната. Основен фактор влияещ върху развитието на транспортния сектор е наличието на финансов ресурс за реализиране на инвестиции в сектора.
Качеството на предлаганата транспортна услуга зависи от икономическото състояние на държавата и възможностите за реализиране на инвестиции във всички аспекти свързани с транспорта. Транспортният сектор е в пряка зависимост от състоянието на инфраструктурата. Реализирането на проекти свързани с подобряването на инфраструктурата и проекти за модернизиране на подвижния състав са в основата на качеството на предлаганата транспортна услуга.. В настоящия доклад основен акцент е поставен върху обществения градски транспорт на територията на Столична община. Степента на развитие на обществения градски транспорт е важен фактор влияещ върху нивото на жизнен стандарт на хората, чрез осигуряване на необходимите връзки за достъп до работни места, здравни, административни институции и развитие на културата и туризма. Също така оказва влияние върху състоянието на екологичната обстановка в градовете, поради което издигнато като основна цел, заложена в стратегическите документи за развитие на гр. София, е утвърждаване на града като достъпен, модерен, безопасен, и устойчиво развиващ се град.
В доклада ще се разгледат предстоящите за реализиране инвестиции и инвестициите реализирани в последните години от страна на Столична община и опериращите в нея транспортни оператори, с цел подобряването на услугата предоставяна чрез системата на обществения градски транспорт/ОГТ/ на град София.

open/download as PDF
инвестиции транспортна инфраструктура развитиеКey words: investments transport infrastructure developmentЦветелина ЦветковаBibliography

[1.] Столична община - https://www.sofia.bg/transport-our-strategy

[2.] Програма за обновяване на автобусния транспорт на територията на Столична община

[3.] Инвестиционна програма на Столична община по ОП „Региони в растеж” Приоритетна ос 1 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

[4.] Проект ”Mодернизирани трамваи за град Cофия”

[5.] Инвестиционна програма на „Столичен електротранспорт“ ЕАД 2017-2020