Научен доклад ID 1656 : 2018/2
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СКЛАД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ТОВАРИ

Веселин Даскалов

Имитационното моделиране е мощен инструмент за изучаване, изследване, прогнозиране на поведението и оптимизиране на сложни системи, като моделите могат да възпроизвеждат всички или само част от свойствата на оригиналите.
Компютърните модели са алгоритми включващи математически и логически зависимости, правила за взаимодействие и ограничения, даващи възможност да се установи как ще функционират и как ще реагират бъдещи системи или обекти при различни комбинации на факторите от които зависят.
Създаденият имитационен модел е предназначен за изпитване на алгоритми за адресиране на товари в логистичен склад. Моделът на склада е представен чрез теория на графите, а товаропотоците са представени като списъци със заявки за постъпване и изземане на товари.
Адекватността на модела е доказана с обработването на списъци със заявки с различна структура на товаропотоците и различни модели на структурата на склада, с всеки един от представените алгоритми за адресиране на товари.
Разработеният имитационен модел на логистичен склад може да бъде използван за изследване и изучаване на процесите протичащи в него, за избор на структурата на склада и на правилната стратегия за адресиране на товарите, за влиянието на структурата на заявките върху запълването на склада и др.

open/download as PDF
склад имитационен модел адресиране на товариwarehouse imitation model cargo addressingВеселин ДаскаловBibliography

[1] Митрев Р., Компютърно моделиране и симулация, „Пропелер”, София, 2015

[2] Максимей И. В., Имитационное моделирование на ЭВМ, „Радио и связь”, Москва, 1988

[3] Оре О., Графы и их применение, “Мир”, Москва, 1965

[4] Филипс Д., Гарсиа-Диас А., Методы анализа сетей, “Мир”, Москва, 1984

[5] Стенбринк П. А., Оптимизация транспортных сетей, „Транспорт”, Москва, 1981

[6] Кузнецов Ю. Н. и др., Математическое программирование, „Вышая школа”, Москва, 1980

[7] Кръстанов К., Компютърно моделиране на работата на автоматизирана складова система, „Механика, Транспорт & Комуникации“, ВТУ ”Т. Каблешков”, София, 2012