Научен доклад ID 1571 : 2018/4
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

Кирил Александров Козев

Целта на разработката е да се направи оценка на икономическите и социалните ефекти от дейността на автобусно поделение Дружба, на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД и да се направят препоръки за тяхното подобряване. Актуалността на темата произтича от нарастващото замърсяване на околната среда и увеличаване на икономическите разходи от работата на градския транспорт. Насоките за тяхното снижаване са заложени в европейската транспортна политика. Линиите, които са разгледани подробно са А76 и А604. Представени са действащите експлоатационни планове и са предложени подобрени от гледна точка на икономическите и социалните ефекти.Чрез количествени и стойностни оценки на икономическите и социалните ефекти са определени ползите за автобусното поделение и ползите за обществото като цяло.

open/download as PDF
времебързинапътуванеикономияпариекологияtime speed travel economy money ecologyКирил Александров КозевBibliography

[1.] Василев Д., Железов Е., Тодорова Д., Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт (Peculiarities of the General EU Policy to Pubic Urban Transport), Рег. No: 0246, в списание „Механика, транспорт, комуникации” бр. 3/2008, ISSN 1312-3823. стр. ІІІ-1-6,

[2.] Градски пътнически транспорт Качаунов Т., Стаменов В., София, 1994, УДК 656.072

[3.] Директива за „Оценка на влиянието върху околната среда” (85/337/EEС),

[4.] Зелена книга, Към нова култура за градска мобилност,

[5.] Развитие на устойчива транспортна система в Република България, до 2020 г., Министерство на транспорта, 2007,

[6.] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ)

[7.] Jaspers Appraisal Guidance (Transport): The Use of Transport Models in Transport Planning and Project Appraisal (August 2014),

[8.] Guide to Cost-Benefit Analysis (CBA) of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EC, Directorate-General for Regional and Urban policy, December 2014,

[9.] Handbook on External Costs of Transport (January 2014),

[10.] Използвани данни от автобусно поделение Дружба на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАСПОРТ”ЕАД