Научен доклад ID 1453 : 2017/3
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Мария-Славова Ночева, Иван Васков Петков

В разработката се разглеждат някои проблеми свързани с разкриване на икономическите аспекти на сигурността. Същевременно съществено място се отделя на взаимозависимостта на сигурността и конкурентоспособността. Посочва се, че сигурността е условие, предпоставка за повишаване качеството на живот, за осъществяване на разнообразните жизнени дейности на човека и за насърчаване на растежа. Анализира се взаимовръзката на икономическата сигурност и конкурентоспособността с темповете на брутния вътрешен продукт, с потреблението и др.

open/download as PDF
сигурност конкурентоспособност брутен вътрешен продукт фактическо индивидуално потребление жизнен стандарт.Key words : security competitiveness gross domestic product actual individual consumption standard of living. Мария-Славова Ночева Иван Васков ПетковBibliography

[1] Стефанов, Г., Теория на международната сигурност, С., 2009, с. 9.

[2] Алексеева Т., Дилема безопасности: американский вариант – Пол Инс, 1993, с. 19.

[3] Проданов, В., Вътрешната сигурност и националната държава. Военен журнал, № 2, 1995, с. 18-19.

[4] Слатински Н., Измерения на сигурността. С., 2000, с. 11-21.

[5] Славова-Ночева, М., Икономически аспекти на сигурността, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2011, с 11.

[6] Ruzal Barry, People, States And Fear An Agenda For International Security.

[7] ECONOMIC STRATEGY AND NATIONAL SECURITY, Ed De Souza, P. J. Boulder, (2000), Economic and National Security, A History of The Interaction. Ed Goodwin, C.D. Durkham (1991), Westing A. H. Glola, Resources And International Conflict Environmental Factors In Strategic Policy And Action, Oxford, (1986), Korzeniowski, L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczehstwie. Warszawa: Difin.

[8] Стиглиц Дж., Свободното падане. Изд. Къща „Инфо-Дар” ЕООД, 2010, с. 389-390.

[9] Славова-Ночева, М. Конкуренция, конкурентоспособност, Транспортен пазар, С., 2012, с. 33.

[10] Евростат, (2017).

[11] The Global Competitiveness Report, (2016-2017).

[12] Стиглиц, Дж. Неравенството и равенството в разделеното ни общество, Изд. Изток-Запад, С., 2014, с.9.

[13] НСИ – www.nsi.bg/index [20.04.2015].