Научен доклад ID 1462 : 2017/3
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НК ЖИ В ПЕРИОДА 2012-2016

Владислав Йорданов

Разработена тема има за цел да направи икономически анализ на дейностите свързани с електроразпределението в „Национална компания Железопътна инфра-структура”, направените инфраструкторни промени, извършените ремонтии подобрения в контактната мрежа и тяговите подстанции, възстановените кабели за средно и ниско напрежение, подмянята на старото осветление с ново LED осветление по пилоните и пероните, възстановените нагреватели за отопление на стрелките и поставените температурни датчици за автоматично включване и изключване за безаварийна работа при зимни условия. Разгледани и анализирани технологичните и икономическите показатели на основните дейности свързани с:
• Монтираните нови електромери за измерване на електрическата енергия, устройства за дистанционно отчитане на енергия с цел ежедневен контрол на използваната енергия и ограничаване на експоатационните разходи по отчитането и монтаж на дефекто-токови защити.
• Подмянята на сигнални табели, контактна мрежа и носещи въжета, компенсиращи устройства по контактната мрежа, подменените полимерни изолатори.
• Изграждане и въстановяване на заземителната мрежа и подмяна на заземителни колове.
• Почистване на растителността около стълбовете за осигуряване на габарит и подмяна на стари стълбове.
Направен е икономическо технологичен анализ за приходите, разходите и печалбата за периода 2012-2016.г. Показано графично съотношението между тях като е анализиран ръста на печалбите в електроразпределението на ДП - „НКЖИ”.
Определена е връзката между направените инфраструкторни вложения, извършените ремонтии подобрения, намаляване на броя на повредите по електросъораженията през годините и на времезакъснението на влаковете.

open/download as PDF
НК ЖИелектроснабдяванеелектроразпределение и енергетичните и електротехнически съоръжения приходи разходиNRIC power supply power distribution and power and electrical equipment revenues expensesВладислав ЙордановBibliography

[1] Министерство на финасите по ПМС № 114/2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества.

https://www.minfin.bg/bg/page/522

[2] Референтен документ на жп мрежа 2017-2018 година, валиден до 08.12.2018г. http://www.rail-infra.bg/референтен-документ/

[3] Интернет сайт на ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура” http://www.rail-infra.bg