Научен доклад ID 1616 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИНОСИ НА НАШАТА СТРАНА ОТНОСНО СИГУРНОСТТА СРЕЩУ ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ

Добринка Атмаджова

Авариите и катастрофите в железопътния транспорт, причинени от дерайлиране на железопътния подвижен състав, винаги и навсякъде по света са съставлявали най-висок дял от всички железопътни инциденти. Опитът, изследванията и приносите на нашата страна респ. Научноизследователският институт по транспорт към БДЖ, за избягване или намаляване на случаите на дерайлиране на железопътния подвижен състав се отнасят преди всичко за експлоатационни скорости до максимално допустимите. Опитът от експлоатация в БДЖ и проведените изпитвания от НИИТ показват, че част от железопътните возила са застрашени от дерайлиране при експлоатационни скорости вследствие на особено интензивни хоризонтални трептения, получени обикновено при резонансен режим. Обекти на настоящото изследване са предимно вагони-прототипи в първоначално изпълнение като двуосови товарни вагони от различни типове с база от 4 m до 6 m, четириосов пътнически вагон за междурелсие 760 mm, открит товарен саморазтоварващ се вагон тип Eads и специализиран саморазтоварващ се вагон за въглища тип Falns. Посочват се направления за създаване на нови по-съвършенни конструкции и технологии относно повишаване сигурността срещу дерайлиране на ПЖПС. Новите конструкции обхващат предимно талигите и рамата на вагоните, и се изразяват в модернизация на същите през последните десетилетия и въвеждане на нови изисквания за построяването и ремонта им.

open/download as PDF
Подвижен железопътен състав безопасност дерайлиране.Rolling stock safety derailment.Добринка АтмаджоваBibliography

[1] Годишен доклад за безопасност за 2016 г. на Националния орган за безопасност на Република България, Септември 2017 г. http://www.iaja.government.bg

[2] Скробански Б. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак No 90570 на стрелка No 5 при влизане в гара Хитрино на 10.12.2016 г., www.mtitc.government.bg

[3] Пенчев Ц., Ламбиев А., Василев С. Ходови качества на различни конструкции двуосни товарни вагони. Бюлетин ЦНИРД ДСО „БДЖ”, бр. 1-2, С. 1971.

[4] Пенчев Ц., Ламбиев А., Василев С. Фактори, ограничаващи скоростта на намиращите се в експлоатация на БДЖ двуосни товарни вагони. Бюлетин ЦНИРД ДСО „БДЖ”, бр. 1, С. 1973.

[5] Пенчев Ц., Пеев С., Скабрин Г. Експериментални изследвания на процеса на дерайлиране чрез възпроизвеждането му в близки до експлоатационните условия на жп возила. Бюлетин ЦНИРД ДСО „БДЖ”, бр. 1-2, С. 1971.

[6] Пенчев Цв., Атмаджова Д. Анализ на причините за интензивно износване на ребордите за пътнически вагони от парка на БДЖ, Електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“ бр. 1, 2003, BG-2.19-2.29, https://mtc-aj.com

[7] Николов, В. Фактори, влияещи върху безопасността в железопътния транспорт. , ”Машини, технологии, материали - международно виртуално списание”, бр. 8-9, 2010.