Научен доклад ID 1485 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ЯКОСТТА НА УМОРА НА ЕЛАСТИЧНИ КОЛЕЛА ОТ КОЛООСИ ЗА МЕТРОВАГОНИ

Добринка Атмаджова

Еластичните колела от колоосите на метровагони тип 81-717.4 и 81-714.4 от метрополитена в гр.София са съставени от метални и еластични елементи. Установено е, че средният жизнен цикъл на метало-гумените пакети от еластичните колела в експлоатационните условия не надвишава 55% от гарантирания жизнен цикъл на производителите. Анализът на крайните елементи е използван за прогнозиране на разпределението на напреженията и за оценка на поведението при умора. Извършва се нелинеен квазистатичен анализ с отчитане на остатъчните напрежения за получаване ефективния диапазон на напрежения и предсказване появата на метални пукнатини.

open/download as PDF
метровагон колоос еластични колела якост на умора.Metro wagon wheelset resilient wheels fatigue.Добринка АтмаджоваBibliography

[1] Инструкция за преглед, освидетелстване, ремонт и монтаж на колоосите за метровагони 81-17.4 и 81-714.4 „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – гр. София

[2] UIC 510-2 Trailing stock: wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of wheels of various diameters, 4th edition, May 2004

[3] Stamenković, D. S. Radenković, M. Milić, S. Mladenović: ”Gumeno-metalni elementi kod elektrolokomotiva”, ”ŽELEZNICE” br.2-1995.

[4] Stamenković, D. M. Milošević, I. Petrov, M. Banić DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ELECRO LOCOMOTIVES PRIMARY SUSPENSION RUBBERMETAL ELEMENTS, XIV Naučno-stručna konferencija o železnici ”ŽELKON ”10”, Niš, 2010

[5] Luo RK, Wu WX. Fatigue failure analysis of chevron rubber spring. Eng Fail Anal 2006,13(1):110–6.

[6] Luo RK, Wu WX, Cook PW, Mortel WJ. An approach to evaluate the service life of rubber springs used in rail vehicle suspensions. J Rail Rapid Transit 2004,218:173–7

[7] Luo R.K., Mortel W.J., X.P. Wu Fatigue failure investigation on anti-vibration springs Engineering Failure Analysis, Volume 16, Issue 5, July 2009, Pages 1366-1378

[8] Atmadzhova D., Nenov N., Study on fatigue of Rubber metal springs of primary spring suspension of electric locomotives XV Scientific – Expert Conference on Railways Railcon ”12, October 4 – 5 2012, Nis, Serbia, pp. 41-44., University of Nis, Serbia 2012

[9] Wu WX, Cook PW, Luo RK, Mortel WJ. Fatigue life investigation in the design process of metacone rubber springs. In: Coveney V, editor. Elastomers and components: service life prediction – progress and challenges, 2004. p. 189–201

[10] Атмаджова Д. Метод за оценка експлоатационния живот на гумени елементи в подвижен железопътен състав. София, Електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“ бр.2, 2008 г. статия № 0225 BG-2.9 BG-2.14.

[11] Solid Works 2008, 2008

[12] BS7608. Code of practice for fatigue design and assessment of steel structures. UK, 1993.

[13] Иванов А. И., Сеизмични сили за твърдо тяло подпряно на еластични елементи, XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2017, том 2, стр. 20-25

[14] Ivanov A. I., Three dimensional vibrations of connected with elastic elements, TEHNOMUS JOURNAL, NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS IN MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGIES 2017, pp.37-42

[15] Gough J, Gregory IH, Muhr AH. Determination of constitutive equations for vulcanized rubber. In: Boast D, Coveney VA, editors. Finite element analysis of elastomers. Professional Engineering Publishing, 1999. p. 5–26.

[16] EN 1993-1-9 Eurokod 3: Cast 1-9:Fatigue., 2006

[17] LINDLEY P. B., Engineering Design with Natural Rubber, The Malaysian Rubber Producers’ Research Association, Technical Bulletin No. 8, 1984