Научен доклад ID 1607 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА НА ТРОЛЕЙБУС МАN С МОДЕРНИЗИРАН БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Любомир Секулов

Известно е, че значителен процент от електрическите транспортни средства (ЕТС), експлоатирани в градския наземен електрически транспорт са с постояннотоково електрозадвижване (ПЕЗ) и импулсно регулиране на основните режими на работа (тягов и спирачен). Продължителната експлоатация на возилата, неефективната поддръжка и остарялата технология са причини за чести откази в системата за управление и защита, което намалява надеждността и енергийната ефективност на електрическия транспорт.
На базата на проведено експериментално изследване на тролейбуса в реални пътни условия са заснети основните силови и управляващи параметри при движение и спиране на тролейбуса, и на тази база са установени основните алгоритми на управление на съществуващия блок. Резултатите от това изследване са използвани като начални условия при съставяне на заданието за проектиране на модернизирания блок за управление. Материалите по разработката на новото изделие са публикувани на предишни международни форуми
Въз основа на договор със „Столичен електротранспорт” ЕАД е проектиран нов микропроцесорен блок за управление на тролейбус МАN, експлоатиран от тролейбусно депо „Искър” - град София, с нов алгоритъм на управление в спирачен режим. Основните причини за направената модернизация са ниската степен на надеждност и свързаните с това чести откази при експлоатация на оригиналния блок за управление.

open/download as PDF
градски наземен електрически транспорт електрически транспортни средства тролейбус микропроцесорно управлениеelectric public road transport electric transport vehicles trolleybus microprocessor controlЛюбомир СекуловBibliography

[1] Димитров В.,Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012

[2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г.

[3] Столичен електротранспорт ЕАД .,

[4] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция „ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328

[5] Иванов Е., Н. Стойчева, Основи на автоматиката и телемеханиката, София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2009

[6] Бобчева М., Г. Малеев, П. Горанов, Е. Попов „Ръководство за проектиране на силови електронни устройства”, Техника, 1991 г., София

[7] Богдан Н.В. “Троллейбус. Теория, конструирование, расчет” Мн.: Ураджай, 1999.