Научен доклад ID 1484 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИНУДЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА МАШИНЕН АГРЕГАТ “ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-КОМПРЕСОР“

Анастас Иванов Иванов, Пенко Цветков Петков

В работата са изследвани принудените пространствени трептенията на машинен агрегат „електродвигател-компресор”, монтиран към прикачните вагони на електрическите мотрисни влакове от тракцията на “БДЖ” ЕАД. Целта на работата е да се определят параметрите на виброизолацията на агрегата, който е окачен на три вертикални носачи към рамата на железопътен вагон. В горния край на всеки носач е конструиран виброизолиращ възел. Агрегатът е приет за абсолютно твърдо тяло. Носачите заедно с виброизолиращите възли са приети за идеално еластични и безмасови. Първият етап от това изследване се извърши и то включваше задачата за определяне на собствените честоти и собствените форми на трептенията. Вторият етап включваше идентифициране на демпферирането във виброиозолиращите възли, състоящи се от последователно и паралелно работещи каучукови амортизатори и метални свързващи елементи. Той се извърши в лабораторни условия, където се получиха хистерезисни криви на зависимостта „силадеформация” на експлоатирани и нови демпфериращи елементи. Третият настоящ етап представлява определяне на принудените трептения на агрегата с оглед получаване на законите на движение, скорости и ускорения. Четвъртият настоящ етап на това комплексно изследване включва анализ и избор на подходящи параметри на виброизолиращите елементи с използване на амплитудно-честотни характеристики (АЧХ). За целта е изготвена специална програма в средата на MatLab. Чрез получените резултати са формулирани изводи, отнасящи се до подобряване на виброизолацията на машинния агрегат.

open/download as PDF
принудени пространствени трептения машинен агрегат хистерезис демпфериране виброизолиране числено решение MatLab forced spatial oscillations machine aggregate hysteresis damping vibroisolation numerical solutionАнастас Иванов Иванов Пенко Цветков ПетковBibliography

[1] Гоц А.Н., Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма поршневых двигателей, учебное пособие, 124 стр., ВлГУ, Владимир, 2005 г. [2] Иванов А. И., П. Ц. Петков, Влияние на огъвателно-усуквателните коравини на виброизолаторите върху собствените честоти на машинен агрегат, сп. “Железопътен транспорт”, брой 1/2004, стр. 39 – 41, София, 2004 г. [3] Иванов А. И., Матрици на динамичност с отчитане на съпротивлението, Научни трудове, Том 44, серия 2, РУ „Ангел Кънчев”, стр. 657-661, Русе, 2005 г. [4] Севастакиев В. С., В. С. Живков, Е. М. Иванов, Динамика и трептения на ДВГ, 414 стр., Изд. „Техника”, София, 1986 г. [5] Электрокомпрессор “ЭК 7В”, 23 стр., Инструкция по эксплуатации, Москва, 1972 г.