Научен доклад ID 1482 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ВИБРАЦИОННИ УПЛЪТНИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ИНЕРЦИОНЕН ТИП

Борис Петков

В материала е представено изследване на условията за реализиране на устойчиво равновесие при работа на вибрационни уплътнителни машини, разглеждани като двумасови, консервативни механични системи с две степени на свобода. Определени са квазиеластичните коефициенти на механичната система, приложени са теоремата на Лагранж- Дерихле и критерия на Силвестър за устойчивост на равновесното състояние.

open/download as PDF
виброуплътняване виброуплътнител от инерционен тип устойчиво равновесие.vibro- compaction steady equilibrium inertial disturbance.Борис ПетковBibliography

[1] Цуцеков Е.А. и др. - Методика за синтез на двумасови вибрационни машини, Годишник на МГУ ”Св.И.Рилски”, том 48, 2005 г.

[2] Петков Б. – Динамичен модел на вибрационен уплътнител от инерционен тип с две степени на свобода, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“: 3/2015, международна научна конференция „ТРАНСПОРТ - 2015“, София, 2015 г.

[3] Писарев А. и др., - Курс по теоретична механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г.