Научен доклад ID 1337 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТАЛНИ КРАНОВИ КОНСТРУКЦИИ НА МОСТОВИ КРАНОВЕ

Красимир Кръстанов

Предмет на настоящата разработка е изследване на метални кранови конструкции на мостови товароподемни кранове.Разгледани са възможните места за дефекти в металните кранови конструкции, като са предтавени стойности на максимално допустимата остатъчна деформация на стоманени кранови конструкции. Представена е възможност за определя на цикъла на натоварване на металната кранова конструкция по време на работа.

open/download as PDF
дефекти метални конструкции цикъл на натоварванеdefects metal structures load cycleКрасимир КръстановBibliography

[1] РД 10-112-5-97 Методические указания по обследовании грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые. ОАО ВНИИПТМАШ.- М.: 1997.- 54с.: ил.

[2] БДС 16570:1986 Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Класификация по режими на работа

[3] Коцев Н., Надеждност и безопасност на метални кранови конструкции, ТУ- София, 2010

[4] Коцев Н., Грънчалов Е., Оценка на остатъчния ресурс на метални кранови конструкции – нормативни изисквания, Българско списание за инженерно проектиране, бр.1, декември 2008

[5] Спасов В., Кръстанов Кр., Ръководство за лабораторни упражнения по инженерна логистика – подемно-транспортни машини и системи, ВТУ „Т. Каблешков“, 2012