Научен доклад ID 1507 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ФОТОСОЛАРНА ГЕНЕРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛ

Теодоро Тодоров, Иван Миленов

В доклада са представени резултатите от направеното изследване върху експлоатационните параметри на фотосоларна генераторна система монтирана върху покрива на електромобил марка Рено, модел “Канго“, намираща се в процес на експлоатация повече от 6 год. Направени са измервания на основните параметри на фотосоларната система – генерирана мощност, енергия, ток, напрежение, температура и др. Тези параметри са заснети за целогодишен период на експлоатация на соларната система. Получените резултати са анализирани и е направена оценка за работата на соларната система при различни климатични условия – на практика от -25оС през зимния период до + 40оС през летния период. Резултатите са представени в табличен и графичен вид, като са направени изводи по отношение на приложимост, надеждност и ефективност на системата.

open/download as PDF
електромобил фотосоларен панел нови технологииelectric car photo-solar panel new technologies.Теодоро Тодоров Иван МиленовBibliography

[1] Давидов С., Миленов И., Иванов Хр. „Малки електромобили”, София, 2012

[2] Евтимов И. , Иванов Р. , Попов Г. „Възобновяеми енергийни източници“, Русе, 2013

[3] Евтимов И. , Иванов Р. „Електромобили“, Русе, 2011

[4] Калчевски Ст. „Възобновяеми енергийни източници, вторични енергийни ресурси и съвременни аспекти при тяхното оползотворяване“, София, 2011