Научен доклад ID 1329 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИДА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ОТПЕЧАТЪКА ПРИ МИКРОИНДЕНТАЦИОННИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ

Галина Замфирова, Валентин Гайдаров

Разгледани са различни видове отпечатъци, получени след изваждане на Викерсовия индентор и тяхната промяна с времето, което дава директна информация за особеностите в механичното поведение на изследваните образци. Дискутирани са природата и причините за възникване на т. н. „pile-up” и „sink-in” ефекти, както и склонността към пукнатинообразуване. Статията е илюстрирана с богат снимков материал от наши изследвания на конкретни материали направен чрез оптична микроскопия. Показано е как само на базата на вида на отпечатъка могат да се правят изводи за сруктурните и механични особености на материала.

open/download as PDF
микротвърдост по Викерс механични свойства полимерни материалиmicrohardness microindentation mechanical propertiesГалина Замфирова Валентин ГайдаровBibliography

ne