Научен доклад ID 1198 : 2015/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НАПРЕЖЕНИЯТА В ГЛАВНАТА ГРЕДА НА ЕДНОГРЕДОВ МОСТОВ КРАН С ТЕЛФЕРНА КОЛИЧКА С МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Илия Мрянков

Метода на крайните елементи позволява изграждането на сложни изчислителни модели. Изграден е модел чрез програмния продукт SolidWorks. Изследвани са напреженията, който възникват в характерни точки от главната греда на едногредов мостов кран с телферна количка. Направен е анализ на получените резултати.

open/download as PDF
кран телфер метод на крайните елементи местни напрежения изследване силиcrane hoist finite element method local stresses study forcesИлия МрянковBibliography

[1] Гохберг М. М., “Металлические конструкции подемно-транспортных машин“, Машиностроение, Ленинград, 1969

[2] Коларов Ив. и др., “Проектиране на товароподемни машини“, Техника, София, 1986

[3] Трифонов Т., Счетоводен анализ на фирмата, ИК Сиела, София, 2000

[4] Алямовский А., “Инженерньiе расчетьi в SolidWorks Simulation”, ДМК Пресс, Москва, 2010

[5] SolidWorks Simulation 2009 Online User’s Guide, SolidWorks Corp., 2012