Научен доклад ID 1361 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНОТО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ГЛИНА

Петър Донев

В изградената пътна и железопътна инфраструктура на България съществуват насипи, изградени от глина, които нямат дастатъчно носимоспособност за съвременната по-висока интензивност на движението в някои участъци. Така се влошава сигурността на движението и се налага намаляване на скоростта на превозните средства. Често тези участъци са на трудно достъпни места и прекъсването на движението по тях за стабилизиране на земната основа чрез укрепителни съоръжения е икономически неизгодно.
Целта на проведеното изследване е да се потърсят нови оптимални решения за параметрите на технологията на електро-химичното заздравяване, за да стане то подходящ ефективен метод за по-широко приложение в практиката на транспортното строителство.

open/download as PDF
Електрокинетични процеси инжектиране стабилизиращ разтвор якост на срязване ареометров анализ максимално напрежение протичащ ток.electric kinetic processes injection stabilizing solution shear strength areometric analysis maximum voltage flowiПетър ДоневBibliography

[1] Драганов,Л. Електрохимично заздравяване на скалите.С.,Техника, 1986.

[2] Geeta A. and Rakaraddi, P., A study on stabilization of soil by electro kinetic method ,2014

[3] Moayedi, H., Huat, B.K Electrokinetic Injection in HighlyOrganic Soil—A Revie, 2010

[4] Nasim Mosavat1, and Gary Chai A Review of Electrokinetic Treatment Technique for Improving the Engineering Characteristics of Low Permeable Problematic Soils Int. J. of GEOMATE, June, 2012, Vol. 2, No. 2 (Sl. No. 4), pp. 266-272

Geotec., Const. Mat. and Env., ISSN:2186-2982(P), 2186-2990(O), Japan

[5] Jayasekera, S. and Hall, S., ”Modification of theproperties of salt affected soils using electrochemical treatments.” Geotechnical and Geological Engineering. 25(1), 2007, pp. 1-10.