Научен доклад ID 1306 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОКРИТИЕТО НА ЦСМП ПО БРОЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СПЕШНОСТ

Петя Стоянова, Кирил Карагьозов

Определяне на броя центрове за извънболнична спешна медицинска помощ и тяхното покритие по площ и население според времевата рамка от определените стандарти. Целта е да се намери минималния брой и конкретната локация на спешните медицински центрове, които да осигурят максимално обслужване (покритие), както на населението така и на територията на града при зададено максимално време и/или разстояние. За да се определи покритието по райони в гр. София е необходимо прилагането на известни математически модели за избор на местоположение на центрове, като в настоящия доклад се използва задачата за покритие (set covering problem), която е задача на смесено целочислено и линейно програмиране. Целевата функция и ограниченията и бинарните променливи са дефинирани в Solver Add-in.
Територията на гр. София се обслужва с отчитане на Евклидова метрика на разстоянията между две точки, коригирани с коефициент отчитащ уличната мрежа, а времепътуването е получено при приета средна скорост на придвижване в града на линейките.
В резултат на решаване на задачата при вариращ брой центрове (2,3,4,5) се получава тяхното местоположение и степента на покритие (обслужено население) със зададените предварително времеви стандарти по медицински триаж (код червено- 8 мин, код оранжев -20 мин и код зелен до 120 мин.)

open/download as PDF
задача на покритието; местоположение на център; спешна медицинска помощset cover; location of the center; emergency medical aidПетя Стоянова Кирил КарагьозовBibliography

[1] Mинистерство на Здравеопазването Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

[2] Наредба № i-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, Издадена от Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г.

[3] V. Marianov, C. Re Velle , The queueing maximal availability location problem: A model for the siting of emergency vehicles,/ European Journal of Operational Research 93 (1996) 110-120.

[4] White J. and Case K. (1974), ”On covering problems and the central facility location problem”, Geographical Analysis 6, 281.

[5] Kanchala Sudtachat (2014), ”Strategies to improve the efficiency of emergency medical service (EMS) systems under more realistic conditions” All Dissertations. Paper1359. http://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/1359

[6] Raida Abuizam, „The Potential Deployment Of Set Covering And Location-Assignment Model: The Case Of Locating Trauma Centers At The Midwest Region“, Journal of Business Case Studies – Fourth Quarter 2014 Volume 10, Number 4.