Научен доклад ID 1335 : 2016/3
ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОДИНАМИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛ – МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

Борис Петков, Венцислав Василев

В материала са предстаавени лабораторен стенд и методика за изпитване на хидродинамичен трансформатор за провеждане на лабораторни упражнения по учебните дисциплини, свързани с хидравличните системи за задвижване.

open/download as PDF
хидродинамичен трансформатор характеристики на хидродинамичен трансформаторhydrodynamical transformer characteristics of hydrodynamical transformer.Борис Петков Венцислав ВасилевBibliography

[1] Василев В., Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и пневмо- задвижване, ВТУ ”Т. Каблешков”, София, 2009

[2] Вълков Д., Хидродинамични предаватели, ТЕХНИКА, София, 1979

[3] Василев В. Н., Тодоров Юл. В., Изследване на система за хидрозадвижване, Научна конференция с международно участие “ЕМФ – 2011”, Созопол, ISSN 1314-5371, Сборник доклади, т.2, стр. 75-80

[4] Цонов Л., Тодоров Т., Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки, Осма научно-техническа конференция с международно участие ”Машинознание и машинни елементи 2012”, ТУ-София, София, 2012