Научен доклад ID 1381 : 2016/3
ИЗПИТВАНЕ И МОНТАЖ НА КОМПЕНСАТОР НА КАПАЦИТИВНА ЕНЕРГИЯ

Гюлек Неджиб, Васил Димитров

Делът на реактивната енергия е един от основните фактори, който определя икономичността при пренасянето и разпределението на електрическата енергия. За да се оптимизира работният режим, е необходимо пренасяната реактивна енергия да бъде минимална, т.е.факторът на мощността cos φ да има стойност близка до 1. За целта е необходимо монтирането на компенсиращи устройства – компенсатори на индуктивна или на капацитивна енергия. За разлика от компенсирането на индуктивна енергия (най-често чрез кондензаторни батерии),компенсирането на капацитивна е много по-скъпо и сложно. За целта най-често се използват трифазни дросели (индуктивности, шунт реактори)на ниско напрежение със суха изолация.
В доклада се разглежда необходимостта от реактори за компенсиране на капацитивната електрическа енергия. Разгледаниса изборът съгласно дадени технически изисквания, монтажът и изпитването на реактор за компенсиране на капацитивна електрическа енергия.

open/download as PDF
Компенсация на реактивна енергияшунтов реакторPower Factor Correction Shunt ReactorГюлек Неджиб Васил ДимитровBibliography

[1] Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, ДВ бр. 17 / 2.03.2004 г., изм. и доп. ДВ бр.62 / 31.07.2007 г.

[2] Стефанов С., В. Русева., Избор на индуктивни компенсиращи устройства, Научни трудове на Русенския Университет - 2008, том 47, серия 3.1

[3] Компенсиране на реактивна мощност, сп. Инженеринг ревю, бр.4, 2015

[4] Техническо описание и параметри на трифазни реактори, Hans von Mangoldt GmbH & Co.KG – Germany, 2015

[5] Компенсатори на капацитивна енергия, available at:http://www.yonelco.com/продукти/компенсиране-на-реактивна-енергия

[6] Компенсиране на капацитивна енергия, available at:

http://www.stimar-bg.com/products/PFC/PFC.html