Научен доклад ID 1439 : 2017/4
ИЗМЕНЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРАТА И АНАЛИЗ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

Магдалена Ивова Цекова

Извършването на обществени превозни услуги с железопътен транспорт е възложено на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, след проведена процедура по реда на ЗОП за избор на превозвач. В статията ще бъдат изследвани и анализирани основни сегменти на пътническия железопътен транспорт в Република България и състоянието на българската железопътна инфраструктура. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна система и неговото развитие в посока интеграция в европейските транспортни системи оказва съществено влияние върху цялостното развитие на икономиката в Република България.
Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и на туризма. Българската железопътна мрежа заема стратегическо място в Европейската железопътна система, като по-голямата част от мрежата попада в обхвата на Трансевропейската транспортна мрежа.

open/download as PDF
инфраструктура транспорт конкуренция пътнициinfrastructure transport competition passengersМагдалена Ивова ЦековаBibliography

[1.] http://www.nsi.bg/bg/content/1729/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

[2.] http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2013-03&article=EC45E3F59E11176BC2257C28004509DD

[3.] www.abzp.eu

[4.] http://rail-infra.bg/