Научен доклад ID 1353 : 2016/3
ЗНАЧЕНИЕТО НА Р. ДУНАВ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Мира Зафирова

Стратегията на ЕС за Дунавския район е насочена към намиране на координирани и дългосрочни решения за преодоляване на социално-икономическите различия на държавите в дунавския регион. Река Дунав минава през 10 държави, които съставляват гръбнака на Европа. Басейнът ѝ заема общо 817 000 km2.
Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОП”ТТИ”) 2014-2020 e продължение на ОП”Транспорт” 2007-2013 и е разработена въз основа на поредица от релевантни документи в унисон с приложимите общностни и национални стратегии и политики. Изготвена е на базата на нуждите, дефинирани в анализа на текущото състояние на транспортния сектор в България, изработен за целите на програмата.
Стратегията на ОП”ТТИ” 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната.
В разработения доклад е анализирана една от националните приоритетни области за Дунавската стратегия - подобряване на достъпността, по и към Дунав.

open/download as PDF
Дунавска стратегия Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” транспортни коридориKey Words: Danube region strategy operational Program “Transport and Transport infrastructure” transport corridorsМира ЗафироваBibliography

[1].Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

[2].Дунавска стратегия

[3].Никифоров Пл., сп.“Водно дело“, бр ¾ “Приоритетни обекти на република България, включени в Дунавската стратегия“

[4].Българския принос за подготовката на Стратегия на ЕС за Дунавския регион