Научен доклад ID 1408 : 2016/2
ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

Миглена Павлова

Зелените поръчки са подход, при който публичните органи целенасочено прилагат екологични критерии и/или изисквания в процеса на възлагане на обществени поръчки и търсят решения, които да сведат до минимум отрицателното въздействие на стоките, услугите и строителството върху околната среда. Новите директиви на Европейския съюз в областта на обществените поръчки насърчават включването на екологични, социални и иновативни съображения в процеса на възлагане на поръчки, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020” за развитие на конкурентоспособността и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Националното законодателство по обществени поръчки (в сила от 15.04.2016 г.) въвежда нормите на приложимите европейски директиви. Законът за обществените поръчки предоставя възможност за по-широко използване на екологосъобразни критерии, за да се акцентира върху качествения елемент при възлагането на обществени поръчки и налагането на трайна практика за получаването на икономическинай–изгодното решение.

open/download as PDF
зелени обществени поръчки възлагане на зелени поръчки зелени критерииgreen public procurement awarding of green public procurement green criteriaМиглена ПавловаBibliography

[1] DG GROW:http://ec.europa.eu/growth/index_en

[2] Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

[3] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда (16 юли 2008 г. COM 2008 (400).

[4] Mapping out good practices for promoting green public procurement (OECD, 2013) http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&do

[5] Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО,

Директива 2014/25/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО,

[6] New European public procurement law: Enhancingeco-innovation, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8646

[7] Методиката за изчисляване на експлоатационните разходие въведена в националното законодателство в Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, обн. ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г.

[8] Ръководство за зелени обществени поръчки. Трето издание, АОП. http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/handbook_2016_bg.pdf

[9] http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

[10]http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL