Научен доклад ID 1574 : 2018/4
ЗА ПРАВНАТА РАМКА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА „КОНТЕКСТУАЛНА“ РЕВОЛЮЦИЯ

Пламен Парушев, Милен Митков

Използваният подход при написването на статията по своята проблемност и същност, показва необходимостта от ясно разграничаване между категориалния апарат на правото, социологията и дори на общата теория на икономиката, от възможността от дигитализиране на информацията с отношение към възможността да се постигне ефекта на ”кривото огледало”, несъразмерна, изопачена, илюзорна, макар и технологизирана, представа за реалната социална и бизнес среда.
Изказва се съображение за различно ”звучение” на европейски закони в българското право, поради тяхното транспониране, преобразуването на транспонирането в регулации на бизнес дейности с административен характер, както и пряко регулиране чрез директивни изисквания от ЕС. Независимо от историческия контекст, както и от краткото изложение като възможен отговор на въпроса: ”Конвент ли е Европейският парламент?”, темата има значение за сегашното и бъдещо развитие на Европейския съюз и за интегрирането на България в европейския пазар. Темата за законовата рамка на транспортната дейност и въобще за законовата регламентация на бизнес практиките, т.е. за държавна регулация чрез законовата и нормативна уредба или за регулация чрез пазара, остава открита за специалисти с различен научен профил.

open/download as PDF
правна рамка транспортна дейност революция еволюция.legal framework transport activity revolution evolution.Пламен Парушев Милен МитковBibliography

[1] Шваб, Клаус., Четвъртата индустриална революция. Издателска къща Хермес, 2016.

[2] Маринов, В., Савов, М., Петров, М., в колектив. Европейска икономическа интеграция. Университетско издателство Стопанство, София, 2004.

[3] Речник на чуждите думи в българския език А-Я. Наука и изкуство, София, 1978.

[4] Томас. Гордън., Гласове в тишината. Издателска къща Хермес, Пловдив, 1998.