Научен доклад ID 1633 : 2018/3
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ И ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Вероника Гъркова

Европейската политика за защита правата на пътниците във въздушния транспорт е от важно значение и допринася за повишаване на ефективността на превозите и за социално - устойчивото развитие на този вид транспорт. С развитието й и обновяване на регламентите за защита правата на пътниците, тя позволява да се намалят до минимум проблемите възникващи от тяхното неспазване. В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е на база анализ на действащите системи за защита правата на пътниците да се дефинират проблемните области и да се разкрият възможности за тяхното решаване при спазване на принципите за справедливост при неизпълнение на полет поради закъснение, отмяна или недопускане до борда на превозното средство от страна на превозвача, както и необходимостта от изплащането на обезщетения на пътниците и спазване на правата им без те да бъдат нарушавани или заобикаляни.
В първият параграф на доклада е представен преглед на действащите системи за зашита правата на пътниците и са обобщени основните видове права при пътуване по въздушен транспорт. Въз основа на това във втория раздел е направена оценка на проблемните области в процедурите за защита правата на пътниците по въздушен транспорт и са анализирани процедурите и пътищата за тяхното разрешаване.
Заключението съдържа основни препоръки относно възможностите за подобряване на въздействието на политиката за защита правата на пътниците върху ефективността на услугите и върху социалната устойчивост на въздушния транспорт.

open/download as PDF
Въздушен транспорт права на пътници регламенти.Air transport passengers’ rights regulations.Вероника ГърковаBibliography

[1] Николова, Хр. Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта, УИ „Стопанство “, София, 2010г. 101 стр.

[2] Официален вестник на Европейския съюз, 2016. Регламент (ЕО) № 261/2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0615%2801%29 [онлайн, отваряно на 20 май 2018]

[3] ЕП и Съвет на Европейския съюз,2004, Регламент (ЕО) № 261/2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261 , Член 7 [онлайн, отваряно на 23 май 2018]

[4] Европейски парламент, 2006, ГД ГВА Регламент (ЕО) № 1107/2006, www.caa.bg/archive/page?category=96 [онлайн, отваряно на 23 май 2018]

[5] ЕП и Съвет на Европейския съюз, 2002, Регламент (ЕО) 889/2002, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0130 [онлайн, отваряно на 24 май 2018]

[6] Николова, Хр. Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта, УИ „Стопанство “, София, 2010г. 103 стр.

[7] Европейска Комисия 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_bg.htm [онлайн, отваряно на 26 май 2018]

[8] Montreal Convention on air carrier liability, Official Journal of 18.07.2001, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24255 [online, accessed 25 May 2018]

[9] ЕП и Съвет на Европейския съюз, 2008, Регламент (ЕО) № 1008/2008, https://www.caa.bg/sites/default/files/regulation_1008-2008_bg.pdf [онлайн, отваряно на 26 май 2018]