Научен доклад ID 1385 : 2016/3
ЗАПАСЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА

Петко Костадинов, Мартин Златков, Ирена Божичкова

В доклада е представена идея за за внедряване в електрически транспортни средства на съоръжение акумулиращо енергията от спирането така че, тя да бъде употребена при последващо потегляне. Упоменати са методите за акумулиране на енергия. Направен е енергиен и финансов сравнителен анализ между тях.

open/download as PDF
електрически транспортни средства акумулиране енергия електропотребление маховик акумулатор суперкондензатор сгътен въздух съд под високо налягане.electric vehicles energy storageelectricity consumption flywheel battery supercapacitor sgateПетко Костадинов Мартин Златков Ирена БожичковаBibliography

ne