Научен доклад ID 1237 : 2015/3
ЗАВИСИМОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ И ЯКОСТТА НА НАТИСК НА ЕКСПАНДИРАНИЯ ПОЛИСТИРЕН ОТ ПАРАМЕТРИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО

Гинка Веселинова

Топлинните характеристики на външните топлоизолационни комбинирани системи зависят изцяло от коефициента на топлопроводност на използвания в тях топлоизолационен материал - експандиранполистирен или минерална вата.
От друга страна, интегритета и устойчивостта на системите са свързани с якостните характеристики на топлоизолационните материали. Запазването на връзката между отделните елементи на топлоизолационната система като комплект гарантира постигането на предвидените с проекта експлоатационни характеристики за целия експлоатационен живот като продукт за перманентно влагане в строежите.
В доклада са изложени начините за индиректно получаване на информация за топлоизолационните и якостни характеристики за експандиранияполистирен, илюстриращи зависимостта на коефициента на топлопроводност от обемната му плътност.

open/download as PDF
експандиранполистирен коефициент на топлопроводност напрежение на натиск обемна плътностexpanded polystyrene thermal conductivity compressive stress bulk densityГинка ВеселиноваBibliography

1БДС 12943-81 „Пенополистирол на блокове и плочи“

2БДС ЕN 13163 “Топлоизолационни продукти за строителството. Продукти от експандиранполистирен(EPS), произведени в заводски условия. Изисквания“