Научен доклад ID 1623 : 2018/3
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ТРАНСПОРТА

Светла Цветкова

Рискът в транспорта е следствие от реалните процеси и динамиката в развитието на съвременната икономика. Професионалното управление на транспортните предприятия е от изключителна важност за успешното им функциониране на динамичния транспортен пазар. Управлението на риска е част от цялостното управление на предприятието и е свързано с превенция и минимизиране на неприятните последици от настъпване на случайни събития по време на извършване на транспортния процес. Ето защо успеха на управлението на дейността на предприятието, като цяло зависи и от ефективното управление на рисковете, а това от своя страна налага точното им идентицициране и правилна оценка на потенциално съществуващите възможности за тяхното настъпване.
Като част от управленската дейност, дейността насочена към преодоляване на рисковете в транспорта използва традиционните за управлението методи и средства, но трябва да се знае, че управлението на риска в транспорта има свой особености и специфика, главно по отношение на идентификацията и анализа на потенциалните възможности за възникване на рискови ситуации в процеса на извършване на транспортната дейност.
Особеностите при управлението на риска в транспорта и неговият успех зависят изцяло от правилното идентифициране и анализ на видовете потенциални рискове, свързани със специфичните особености на производствената дейност в транспорта. Те заемат определящо място и са основни етапи в процеса на управление на риска в транспортните предприятия.

open/download as PDF
ефективно управление на риска неопределеност и риск в транспорта особености в управлението на риска в транспорта идентификация и оценка на риска в транспорта effective risk management uncertainty and risks in transport peculiarities of risk managemСветла ЦветковаBibliography

[1] Първанов, Х., Цветкова, С., “Управление на транспорта и енергетиката”, ИК на УНСС, стр. 80 - 83,

[2] Драганов, Х., (2003), “Управление на риска” , Издателство “Тракия М”, стр. 99,

[3] Каменов, К. (200), “Управление на риска”, Свищов, стр.28,

[4] Първанов, Х. (2007) “Управление на транспортната фирма”, УИ “Стопанство”, стр.58,

[5] Цветкова, С., (2014) “Ефективно управление на иновационната дейност в транспорта”, Издателство “Крисан –С”, стр.98,

[6] Василев, Е., Цветкова, С., Гътовски И. (2016) “Управление на иновациите в транспорта”, ИК на УНСС, стр.201,

[7] Първанов, Х., Бакалова, В., Цветкова, С., (2010) “Управление на транспортни проекти”, УИ “Стопанство”,стр.115,