Научен доклад ID 1504 : 2017/3
ЕЛЕКТРОХИМИЧНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН НАСИП ИЗГРАДЕН ОТ ПРАХОВА ГЛИНА

Петър Донев

Има железопътни насипи у нас, изградени от прахови глини, които при навлажняване много се деформират и рязко намаляват носимоспособността си. Стабилизацията с хидравлични свързващи вещества не всеки път е ефективна поради цикличността на явленията и ниската проницаемост на средата. В публикацията са отразени лабораторните резултатите от електрохимичното заздравяване на образци от пробни смеси на глина, природен варовик, фаялит и 18%-ов разтвор на солна киселина с прав и променлив ток.

open/download as PDF
електрохимично заздравяване с прав и променлив ток разствор на HCL минерални добавки негасена вар варовик ( CaCO3)Electrochemical healing with straight and alternating current HCL extraction mineral additives quicklime limestone (CaCO3)Петър ДоневBibliography

[1] Драганов Л. Електрохимично заздравяване на скалите., С.,Техника, 1986.

[2] Димитров П. Доклад относно : Слабо място „ Хумата“ , от км. 153+100до км. 154+660, 1999г., Техн. Архив на НКЖИ, 1990.

[3] Кисьов Пл. Изследване състоянието на слабо място в земното платно в участъка гара Хумата гара Телиш, Сборник доклади на Втора младежка научна сесия“ на ВВТУ „Тодор Каблешков“, София, 20-21дек. 1990г, с. 44-49.

[4] Етимов Т., Земна механика и фундиране, С., „АВС Техника“, 2004.

[5] Соколов Н., Ив.Миков, Отчет за геоелектрични проучвания на обект „Заздравяване на слабо място от км.153+400 до км.154+600 по ж.п. линия София – Варна.София“, Техн. Архив на НКЖИ, 1990г

[6] Инструкция за устройство и подържане на земното платно за жп линии, НКЖИ, С., 2004.