Научен доклад ID 1591 : 2018/4
ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ – ОСОБЕНОСТИ И РЕЖИМИ НА РАБОТА

Петър Иванов

В настоящия доклад е направено обобщение на съвременните електронни схеми със силови ключови елементи и са анализирани някои особености при управлението и работата им.

open/download as PDF
преобразуватели на постоянно напрежение стабилизатори хаотични процеси.DC voltage converters stabilizers chaotic processes.Петър ИвановBibliography

[1] Игнатов М., Ат. Маноилов, В. Лясков. Токозахранващи устройства, Техника, С., 2003. 258 стр.

[2] Худяков, Вл. Силовая Электроника, №4”2005,№1”2006, www.finestreet.ru

[3] Юдов, Д., Вълчев В. Токозахранващи устройства, ”Ситроник” ООД, Варна, 2005, ISBN 978-954-9370-57-7.

[4] Куцаров Ст. DC/DC Преобразуватели. Сп. Инженеринг ревю, бр.1, 2/2006.

[5] Guldemir, H. Sliding mode control of Dc-Dc boost converter. Journal of Applied Sciences 5, 2005, pp. 588-592.

[6] Fossas, E., A. Pas. Second order sliding mode control of a buck converter. Proceedings, The 41st IEEE Conference on Decision and Control, vol. 1, Dec. 2002, pp. 346–347.

[7]Чернева Г. Теоретична електротехника – 2част. Учебник. С. Болидинс, 2011г.

[8]Чернева Г. Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. Автореферат за присъждане на НС «Доктор на науките». ВТУ «Т. Каблешков», 2016г

[9]Стжелецкий Р., Коротеев И.Е., Жуйков В.Я. Хаотические процессы в системах силовой электроники. – Киев: Аверс, 2001.

[10] Deane J. Chaos in current-mode controlled boost dc/dc converter. IEEE Trans. Circuit Syst. I, vol.39, pp680-683.2002.